Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member Dn04Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 101 Deviations 188 Comments 6,942 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconagv120395:
AGV120395 Featured By Owner 6 days ago
Thanks fave!
Reply
:icondn04:
Dn04 Featured By Owner 6 days ago
np, I really I am a dummy! think it a good idea 
Reply
:iconagv120395:
AGV120395 Featured By Owner 5 days ago
Really? Thanks a lot!
Reply
:icondn04:
Dn04 Featured By Owner 5 days ago
absolutely ^^
Reply
:iconkboomz:
Kboomz Featured By Owner Apr 22, 2015  Hobbyist General Artist
Hế lô bạn. :D 
Reply
:icondn04:
Dn04 Featured By Owner Apr 22, 2015
Chào bạn Meow :3 
Reply
:iconkboomz:
Kboomz Featured By Owner Apr 23, 2015  Hobbyist General Artist
Tranh bạn nhìn thích quá. :v Mà sao bạn biết dev mình thế?
Reply
:icondn04:
Dn04 Featured By Owner Apr 24, 2015
có vẽ đc mấy đâu mà thích hả bạn, thỉnh thoảng chán việc tìm vui thôi Sweating a little... 

Deviant mà, come around thôi, t cũng có thấy áo bạn vẽ trên F.mon trc đó, bạn dùng màu hay lắm ^^ 
Reply
(2 Replies)
:iconnattrozanska:
nattrozanska Featured By Owner Apr 7, 2015  Professional Writer
thanks so much for the :+fav:!
Reply
:icondn04:
Dn04 Featured By Owner Apr 7, 2015
np, it's a good one Clap 
Reply
Add a Comment: